Фестивали

Основната цел на финансирането на кинофестивали е популяризирането на българското и европейско кино на територията на България, както и промоцията на български филми извън страната.

За държавно подпомагане за промоция могат да кандидатстват само лица, вписани в Единния публичен регистър, които нямат просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата. Проектите кандидатстват, придружени от Заявление за подпомагане на филмов фестивал - по образец и се разглеждат по общия ред на заседания на Финансовата комисия.

  • Националният филмов център подпомага промоцията на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино под формата на целеви финансови средства за рекламни материали, филмови копия, субтитрирането им и други разходи, свързани с представянето им.

УСЛОВИЯ

- фестивал с конкурсен характер и професионално жури.
- осигурено финансиране на проекта от минимум 50%
- исканата от НФЦ сума не може да надвишава 25% от бюджета на фестивала  
- четливо попълнени формуляри - на компютър или пишеща машина. Не се разглеждат ръкописно попълнени формуляри.
- не се приемат документи, получени след обявения краен срок за подаване
- организация, която не е отчела в срок проект, финансиран в предишни конкурси на НФЦ, няма право на участие
- не се допуска кандидатстване за вече проведен фестивал

ПРОЦЕДУРА

Проектите кандидатстват, придружени от попълнен формуляр за кандидатстване - http://www.nfc.bg/bg/formuliari/finansova_komisiia.html
- в 7 / седем / еднообразни екземпляра
- в срок не по-късно от 45 дни преди началната дата на провеждане на фестивала

- в Националния филмов център – София 1000, бул. „Дондуков" 2-А

Към досието на проекта се прилагат задължителните документи, доказващи бюджета на фестивала и платена такса за разглеждане – 250 лв.

Финансовата комисия разглежда постъпилите искания и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане.

Одобрените кандидати биват уведомени след решението на Финансовата комисия. Комисията може да одобри проекта или да го отхвърли.

Въз основа на решението на финансовата комисия изпълнителният директор на агенцията издава заповед, с която определя размера на държавното подпомагане. Въз основа на влязлата в сила заповед,  изпълнителният директор на агенцията сключва със спечелилия кандидат договор за държавно подпомагане.

Промяна в параметрите на одобрен проект могат да бъдат извършвани, само след като писмената молба за това получи официално разрешение от НФЦ.