Филми копродукции

Филмови проекти при условията на европейска копродукция

ИА "Национален филмов център" предоставя държавно подпомагане на проекти в областта на производството, промоцията, разпространението и показа на филми, създадени при условията на копродукция с държави, страни по Европейската конвенция за кинематографска копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. и с държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия: Франция, Канада, Израел, Италия, Русия.

Размерът на средствата за държавно подпомагане за създаване на филми, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент, не може да надхвърля 20 на сто от средствата за създаване на български филми, които са 80 на сто от бюджета за годината. За финансиране кандидатстват проекти, които са подкрепени от международен, национален или регионален фонд вкл. от Фонд ЕВРОИМАЖ и МЕДИА по Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА. Кандидатстващите проекти трябва да отговарят на Европейската конвенция за кинематографска копродукция, която е в сила за България от 01.08.2004г.

Държавно подпомагане на проекти, за които има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент от държава - страна по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, или от държава, с която Република България има сключена спогодба в областта на филмовата индустрия, се извършва, като българският продуцент кандидатства пред агенцията и проектът се разглежда при условията и по реда на ЗФИ.

За държавно подпомагане могат да кандидатстват български продуценти, ако са налице следните условия:
1. средствата за финансирането на проекта, осигурени от чуждестранния копродуцент, са от международен, национален или регионален фонд или институция и/или телевизионен оператор с национален обхват на територията на страната на чуждестранния копродуцент;
2. делът на българския продуцент в бюджета на проекта е не по-малко от 20 на сто за двустранна копродукция и не по-малко от 10 на сто за многостранна копродукция.

Проектите кандидатстват пред Агенцията и се разглеждат по общия ред на заседания на съответната национална художествена комисия и на финансовата комисия в срок до три месеца считано от датата на внасянето им. Филмови проекти - копродукция с европейски страни, които са одобрени от Финансовата комисия, автоматично получават временен статут на национален филм. В този случай под "национален филм" се разбира многостранна копродукция с българско дялово участие.

Филми-копродукция с телевизионни оператори

Държавно подпомагане в областта на филмопроизводството се осигурява и за създаване на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват.

Ежегодно се провжда една сесия за проекти, които са копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват, в последната седмица на октомври. Проектите кандидатстват пред Агенцията и се разглеждат по общия ред на заседание на съответната Национална художествена комисия.

Държавното финансиране е в размер до 80 на сто от средностатистическия бюджет за съответната категория филм и до 50 на сто от бюджета на проекта.