Финансова комисия

Заседания, решения на финансовата комисия

Финансовата комисия се назначава със заповед на Изпълнителния директор на ИА "Национален филмов център" за срок две години. Комисията се състои от 7 члена, от които четирима представители, определени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия, един представител на Българската национална телевизия, един представител на Министерството на културата и един представител на ИА "НФЦ". Представителят на ИА "НФЦ" изпълнява функциите на секретар. Финансовата комисия се свиква  на заседание от Изпълнителния директор периодично.

ПРОЦЕДУРА

Проектите кандидатстват, придружени от попълнен формуляр за кандидатстване - http://www.nfc.bg/bg/formulyari/finansova_komisiya.html
- в 7 / седем / еднообразни екземпляра
- в Националния филмов център – София 1000, бул. „Дондуков" 2-А

Към досието на проекта се прилагат задължителните документи, доказващи бюджета и платена такса за разглеждане – в зависимост от проекта.

Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите:
- търговския потенциал и възможността за международно признание;
- икономическата обоснованост на предлагания бюджет;
- пълнотата на стратегическия план, представен от продуцента относно управлението и промоцията на проекта;
и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки отделен проект за филмопроизводство, за разпространение, за промоция и за кинопоказ.

Критерии за извършване на експертна оценка, приети от Финансовата комисия при разглеждане на внесени проекти за:

- държавно подпомагане на филмопроизводство

- държавно подпомагане на международната промоция на български филми и фестивални прояви

Въз основа на решението на финансовата комисия изпълнителният директор на агенцията издава заповед, с която определя размера на държавното подпомагане. Въз основа на влязлата в сила заповед,  изпълнителният директор на агенцията сключва със спечелилия кандидат договор за държавно подпомагане.